Værdibaseret styring af sundhedsvæsnet og Real World Evidence

Der er i denne tid et meget velkomment fokus på, at sundhedsvæsenet skal styres på baggrund af den sundhed, der skabes for borgerne frem for de ressourcer, der tilføres. Dette nybrud i ledelsestænkningen går under betegnelsen værdibaseret styring af sundhedsvæsnet og er inspireret af Michael Porter og Elisabeth Teisbergs bog ” Redefining Health Care: Creating Value-based Competition on Results” helt tilbage fra 2006. I bogen tager forfatterene, på baggrund af en analyse af det amerikanske sundhedsvæsen, et opgør med det forhold, at sundhedsvæsenet honoreres, og dermed styres efter levering af ydelser, f.eks. laboratorietests, fremfor, om patienten f.eks. blev kureret for sin lidelse. 

Merværdi for patienterne = mere sundhed for pengene

I Danmark har Danske Regioner sat fokus på værdibaseret styring af sundhedsvæsnet, og Bent Hansen har formuleret målsætningen med sin udtalelse: ”Vi skal sætte fokus på de aktiviteter og indsatser, der giver merværdi for patienten, og nedprioritere dem, der ikke gør.” Styring efter værdi for patienten og justering af økonomiske incitamenter er et led i strategien for Borgernes Sundhedsvæsen. I økonomiaftalen for 2016 blev der således afsat udviklingsmidler til forsøg med mere værdibaseret styring i regionerne, og en lang række initiativer er igangsat. www.kora.dk/udgivelser/sundhed/i14044/Alternative-styrings--og-afregningsmodeller-for-sygehuse-med-afsaet-i-vaerdibaseret-styring

I Danmark har vi i mange år haft en ambition om at få mere sundhed for pengene. I den kontekst er værdibaseret styring af sundhedsvæsenet ikke specielt nyt. Det nye er, hvordan man definerer sundhed. Vi har siden slutningen af 90erne indført systemer til at gennemføre aktivitetsbestemt finansiering af særligt hospitalerne. Dette har medført en stor reduktion i ventetiderne, og en voldsom stigning i produktionen på sygehusene i form af ambulante besøg, billeddiagnostiske udredninger og laboratorieanalyser. Den store udfordring er derfor at udvikle styrings- og finansieringsmodeller, der sikrer, at ydelserne i sundhedsvæsenet gives således, at de skaber mest muligt værdi for patienten, hvilket jo netop sikrer at vi får mere sundhed for pengene.    

Godt med fokus på udbytte af investering i sundhed

Det er godt, at der bliver sat lys på at optimere udbyttet af den store investering i borgernes sundhed, som vi som samfund gør. I den sammenhæng er bedst mulig effekt af medicin naturligvis en oplagt mulighed: Jo tættere vi kommer på, at patienterne får optimal effekt af den behandling de får, jo bedre investering er det, både for den enkelte patient og for samfundet. 

For at komme dertil forsker vi som virksomhed hele tiden i at blive bedre til at forudse præcis, hvilke patienter der vil have effekt af behandlingen, og på at finde de markører der kan hjælpe klinikerne til at tage de rigtige beslutninger i samarbejde med patienterne. Jo mere præcise vi kan blive, jo mindre spild af ressoucer vil der også være i sundhedssystemet. Her tænker vi både på medicin og arbejdsgange.

I randomiserede, kliniske forsøg skaber vi en meget kontrolleret verden, og vi tager nogle valg vedrørende afgrænsning af patient karakteristika. Disse valg er ikke nødvendigvis den bedste afspejling af den kliniske virkelighed, men sikrer at vi afprøver effekten af lægemidlet bedst muligt. Den eneste måde, vi kan undersøge, om en behandling vil virke på kommende patienter, er ved at se på et bredere udsnit af patienter. Samtidig skal vi have så mange oplysninger om patienterne, at vi kan begynde at identificere solide indikatorer for effekt og sikkerhed. Disse data skabes først, når behandlingen bruges i en klinisk hverdag.

Unik mulighed for udvikling af Real World Evidence

Real World Evidence (RWE) er en oplagt mulighed i Danmark

Danmark er på mange måder i en unik situation. Vi har nogle af verdens ældste patientregistre, og vores CPR nummer system giver forskerne en unik mulighed for at følge, hvilke eksempelvis biologiske og socioøkonomiske, faktorer der påvirker effekt af behandling til fordel for patienterne.

Real World Evidence (RWE) er en oplagt mulighed i Danmark. Adgang til de danske registre giver unik mulighed for at forske i sammenhænge. Netop fordi registrene er landsdækkende, og fordi data ofte har en høj kvalitet, hvilket er grundlaget for god registerforskning. Data fra RWE giver bedre overblik over ressourceforbrug i behandlingen, hvilket også giver grundlag for at optimere arbejdsgange og ikke mindst vurdere de samlede omkostninger af en given behandling for både patient og samfund.

Kvalitet i data og forskning er en forudsætning

Lad os understrege: Vi har som virksomhed INGEN interesse i personhenførbare data. Men vi har som virksomhed stor interesse i at få adgang til data på overordnet niveau, da dette giver os viden der sætter os i stand til at udvikle behandlinger, der virker bedst muligt. Vi er også optaget af, at det skal være den videnskabelige kvalitet hos forskerteamet, der skal være afgørende for, om man kan få adgang til de aggregrede data, ikke hvor man arbejder henne. Vi er også af den opfattelse, at god videnskabelig kvalitet kan give grobund for en særdeles frugtbar vidensudveksling mellem akademia, klinik og industri. Skal vi skabe den højeste værdi for patienterne er vi nødt til at arbejde sammen, ingen af os kan gøre det alene.

Kvalitet måles idag i databaserne på arbejdsgange: bliver patienterne indkaldt til rette tid, får de taget de rette blodprøver, er der foretaget de scanninger der er aftalt i retningslinierne. Men hvis databaserne skal kunne anvendes til at måle værdibaseret sundhed, så skal outcome for patienterne, det der virker og har betydning for patienten, ind som målepunkt. Vi er derfor også stor tilhænger af udvikling og inklusion af Patient Reported Outcome Measures (PROM).

Kombination af RCT og RWE for bedre beslutningsgrundlag

Randomiserede studier (RCT) er idag golden standard for at måle effekt og sikkerhed af medicin. Det mener vi også det skal fortsætte med at være. Men vi mener ikke RCT giver det fulde billede, og derfor bør data fra RCT kombineres med data fra RWE, for give det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvilke behandlinger der giver mest sundhed for pengene.

 


Fra abbvie.dk til andre danske sider

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?

Fra abbvie.dk til andre AbbVie sites

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er beregnet til borgere i et bestemt land eller bestemte lande, hvilket fremgår af webstedet. Derfor kan webstedet indeholde oplysninger om lægemidler og andre produkter eller brug af disse, som ikke er godkendt i andre lande eller regioner. Hvis du er borger i et andet land end i det, som webstedet retter sig i mod, bedes du gå tilbage til AbbVie.com eller kontakte den lokale AbbVie-repræsentant for at få de korrekte produktoplysninger for dit land.

Det Abbvie-websted, du gerne vil besøge, benytter muligvis et andet sprog end dansk.

Det produktspecifikke websted, som du har valgt at besøge, er muligvis ikke optimeret til den aktuelle skærmstørrelse.

Ønsker du at fortsætte til dette AbbVie website?

Du forlader AbbVie

Bemærk

Et klik på ‘Ja’-linket nedenfor bevirker, at du forlader AbbVies hjemmeside.

Links, der leder dig væk fra AbbVies hjemmeside, er ikke kontrolleret af AbbVie, og AbbVie er ikke ansvarlig for indholdet af disse sider eller evt yderligere links på disse. AbbVie tilbyder kun disse genveje som en service, og inkluderingen af sådanne genveje betyder IKKE, at de er forbundet med AbbVie.

Ønsker du at forlade AbbVies hjemmeside?