Skip to main content

Databeskyttelseserklæring for sundhedspersoner

Indledning

AbbVie ("AbbVie" eller "vi") Emdrupvej 28C, 2100 København Ø, e-mail: [email protected], er en biofarmaceutisk virksomhed, som udvikler og markedsfører lægemidler. AbbVie er en del af en global koncern, der har fokus på at udvikle førende behandlinger og nyskabende sundheds løsninger verden over. Hos AbbVie gør vi os meget umage for at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige i forhold til de nedenfor beskrevne formål.  Inden for rammerne af den gældende lovgivning om databeskyttelse er AbbVie den dataansvarlige for personoplysningerne.

Hvilke personoplysninger indsamler vi - og hvorfor?

Vi kan indsamle personoplysninger om dig fra forskellige kilder, herunder direkte fra dig, f.eks. i form af cv'er, datalister eller andre dokumenter eller formularer, som du har givet til AbbVie, eller indirekte, f.eks. fra den organisation, som du arbejder for, fra offentligt tilgængelige kilder, onlinemedier, andre databaser og websteder, i forbindelse med AbbVie-sponserede eller -støttede initiativer, heriblandt AbbVie-sponseret klinisk forskning og udvikling, eller i andre sammenhænge.

AbbVie kan indsamle og bruge nogle af eller alle nedenstående kategorier af personoplysninger:

 • personlige oplysninger, f.eks. navn, alder, køn og kontaktoplysninger
 • faglige oplysninger, f.eks. praksissted, stillingsbetegnelse, det medicinske område, som du arbejder inden for, dine faglige kvalifikationer og videnskabelige aktiviteter (f.eks. erfaring med tidligere kliniske forsøg og deltagelse i tidligere eller igangværende forskningsstudier med AbbVie og andre virksomheder), publicering af akademiske eller videnskabelige forskningsresultater og artikler samt medlemskab af foreninger og råd
 • økonomiske oplysninger, f.eks. betalingsrelaterede oplysninger, herunder cvr.-nr.
 • oplysninger om dine aktiviteter med os, f.eks. hvilken slags møder vi har haft, drøftede emner, din viden om og spørgsmål vedrørende vores virksomhed og produkter, de materialer vi har vist dig og evt. feedback fra dig samt dine meninger og rutiner omkring udskrivning af recepter, rutiner omkring dine patienter og diagnoser og lignende oplysninger.

Dine personoplysninger behandles af AbbVie i vores kundedatabaser med følgende formål:

 • administration af vores relation med dig, herunder planlægning, organisering og gennemgang af vores samarbejde samt kontakt til dig,
 • sikring af, at vi giver dig de oplysninger, der er relevante i forhold til din ekspertise og dine interesser og præferencer,
 • overholdelse af gældende love og regler (f.eks. i forbindelse med lægemiddelovervågning).

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde og optimere vores samarbejde eller relation med dig, opfyldelse af en kontrakt med dig eller en kontrakt, som du er involveret i, overholdelse af en retlig forpligtelse og dit samtykke, hvor dette er relevant. Du er ikke lovmæssigt eller kontraktligt forpligtet til at give dine personoplysninger til AbbVie.  Hvis vi skal opretholde vores relation til dig, har AbbVie dog brug for at behandle dine personoplysninger.

Deling af dine personoplysninger

AbbVie kan til enhver tid dele dine personoplysninger med andre i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne erklæring.  Vi kan navnlig gøre dine personoplysninger tilgængelige for:

 • AbbVie Inc. som vores moderselskab og som dataansvarlig samt andre datterselskaber inden for AbbVie-koncernen (f.eks. i forbindelse med delte regionale eller globale databaser) og virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med påtænkte eller faktiske AbbVie-projekter, f.eks. delte forskningsinitiativer
 • tredjepartsvirksomheder, som leverer varer eller tjenester til AbbVie, f.eks. juridiske rådgivere, revisorer og it-serviceudbydere, og afhængigt af tjenesternes art kan sådanne tredjeparter enten handle på vegne af AbbVie som serviceleverandør eller uafhængigt som dataansvarlig 
 • andre tredjeparter med hjemmel i en retskendelse, for at beskytte AbbVies interesser eller hvis påkrævet i henhold til love eller retlige procedurer
 • aktuelle eller kommende købere af AbbVies forretninger i tilfælde af salg, fusion eller overtagelse.

Deling af dine personoplysninger som beskrevet ovenfor kan betyde, at de overføres til lande, herunder lande uden for EU/EØS, hvis regler om beskyttelse af data og personoplysninger ikke giver det samme beskyttelsesniveau som reglerne i Danmark.  For at sikre et passende databeskyttelsesniveau har AbbVie indgået aftalen AbbVie Inter-affiliate Data Transfer Agreement (en intern aftale om dataoverførsler mellem AbbVies datterselskaber) med AbbVie Inc. og dennes øvrige datterselskaber, som er baseret på EU's modelkontraktbestemmelser for dataoverførsler til dataansvarlige og dækker alle overførsler af personoplysninger mellem AbbVies datterselskaber i hele verden for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de overførte data. En kopi af denne aftale kan fås ved at sende en e-mail til [email protected].

Hvor AbbVie benytter sig af serviceleverandører, som får adgang til personoplysninger, kræver AbbVie, at sådanne serviceleverandører beskytter dine data og behandler dine personoplysninger i henhold til denne databeskyttelseserklæring og ikke med nogen andre formål. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjeparter uden for EU foretages i overensstemmelse med de gældende internationale begrænsninger for dataoverførsel i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning, herunder, hvor dette er relevant, ved brug af EU's modelkontraktbestemmelser for dataoverførsler til databehandlere.

Sikring og opbevaring af dine personoplysninger

AbbVie vil træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata- og databeskyttelse. Når AbbVie hyrer en ekstern serviceleverandør, vil denne blive nøje udvalgt og pålagt en forpligtelse til at sikre fortroligholdelsen og beskyttelsen af dine personoplysninger. AbbVie opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har en forretningsrelation med dig, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven.

Dine rettigheder

Du kan kontakte AbbVie og få adgang til de oplysninger, vi har om dig, og du kan bede os korrigere/justere eventuelle forkerte/ufuldstændige oplysninger. I overensstemmelse med betingelserne og kravene i den gældende lovgivning kan du gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, begrænser behandlingen af sådanne oplysninger og overfører dine personoplysninger til dig eller en anden dataansvarlig.

Hvis du har givet dit samtykke til særlig indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke behandlingens lovlighed, før samtykket blev trukket tilbage. Kontakt os som angivet nedenfor, hvis du vil trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte AbbVies EU Data Protection Officer og/eller indsende din forespørgsel om databeskyttelse på abbvie.com/contactus.html og vælge "Privacy Inquiry" eller via post til Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Tyskland (attention: EU DPO). Hvis AbbVie ikke kan udlevere de ønskede data eller imødekomme din anmodning, vil du få oplyst årsagerne til en sådan afgørelse. Derudover er du også berettiget til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du også har givet samtykke til direkte markedsføring, men ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring via e-mail, sms, fax eller telefon, skal du også trække dit samtykke tilbage som beskrevet i den modtagne meddelelse eller ved at kontakte os her: [email protected]

Du kan finde flere oplysninger om AbbVies databeskyttelsespraksis i vores generelle online-databeskyttelseserklæring på www.abbvie.dk/privacy.html